Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, die opgelegd is door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals gegevens die ik kan opvragen bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Dit doe ik enkel na uw expliciete toestemming. De toestemming kan verleend worden door dit aan te geven op de opgestelde behandelovereenkomst en deze te ondertekenen.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • niet meer dan noodzakelijk persoonsgegevens vastleg;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Op grond van de beroepscode heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien u hier meer over wilt weten, kunt u de beroepscode bij mij opvragen ter inzage.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • het informeren van andere zorgverleners (bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar);
 • het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • het opstellen van een factuur.

Bovenstaande gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. De toestemming kan verleend worden door dit aan te geven op de opgestelde behandelovereenkomst en deze te ondertekenen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u hierover eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Ten aanzien van het cliëntendossier heeft u het recht:

 • uw dossier in te zien en/of gegevens te corrigeren;
 • gegevens in uw dossier te verwijderen;
 • informatie uit uw dossier te (laten) exporteren in een standaard sjabloon. Dit maakt een overdracht aan een andere zorgverlener mogelijk.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven twintig jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Als u mij een bericht via mijn website wenst te sturen, vraag ik u uw naam en e-mailadres in te vullen, zodat ik een e-mail terug kan sturen. Uw verstuurde e-mailbericht zal zo spoedig mogelijk worden opgeslagen op een beveiligde laptop en zal niet in het e-mailprogramma bewaard worden.

 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota (indien mogelijk) kan declareren. Het gaan dan om de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • (indien nodig) uw geboortedatum;
 • (indien wettelijk verplicht) uw BSN of SVB klantnummer;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale   Verzekeringsbank en de bijbehorende prestatiecode;
 • de kosten van het consult.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, gaat mijn voorkeur er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.