Privacyverklaring

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, die opgelegd is door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn, zoals gegevens die ik kan opvragen bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Dit doe ik enkel na jouw expliciete toestemming. De toestemming kan verleend worden door dit aan te geven op de opgestelde behandelovereenkomst en deze te ondertekenen.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • niet meer dan noodzakelijk persoonsgegevens vastleg;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Op grond van de beroepscode heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien je hier meer over wilt weten, kun je de beroepscode bij mij opvragen ter inzage.

 

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • het informeren van andere zorgverleners (bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar);
 • het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • het opstellen van een factuur.

Bovenstaande gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. De toestemming kan verleend worden door dit aan te geven op de opgestelde behandelovereenkomst en deze te ondertekenen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, zal ik je hierover eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

Ten aanzien van het cliëntendossier heb jij het recht:

 • jouw dossier in te zien en/of gegevens te corrigeren;
 • gegevens in jouw dossier te verwijderen;
 • informatie uit jouw dossier te (laten) exporteren in een standaard sjabloon. Dit maakt een overdracht aan een andere zorgverlener mogelijk.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven twintig jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Als je mij een bericht via mijn website wenst te sturen, vraag ik je jouw naam en e-mailadres in te vullen, zodat ik een e-mail terug kan sturen. Jouw verstuurde e-mailbericht zal zo spoedig mogelijk worden opgeslagen op een beveiligde laptop en zal niet in het e-mailprogramma bewaard worden.

 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat jij deze nota (indien mogelijk) kan declareren. Het gaan dan om de volgende gegevens:

 • jouw naam, adres en woonplaats;
 • (indien nodig) jouw geboortedatum;
 • (indien wettelijk verplicht) jouw BSN of SVB klantnummer;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en de bijbehorende prestatiecode;
 • de kosten van het consult.

 

Indien je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, gaat mijn voorkeur er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.